Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 30.09.89, sist endret på årsmøte 10.03.22.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Foreningen for Muskelsyke i Agder, nedenfor kalt fylkeslaget. Forkortet blir benevnelsen FFM i Agder. Fylkeslaget dekker både Vest-Agder og Aust-Agder.

§ 2 VERDIGRUNNLAG
FFM i Agder er religiøst og partipolitisk nøytral. Fylkeslaget har som visjon å skape en positiv og stimulerende hverdag for muskelsyke, basert på følgende:
– toleranse
– likeverd og respekt
– nærhet og integritet
– naturlighet og glede
– deltakelse og engasjement

Alt arbeid i FFM i Agder skal være i tråd med verdigrunnlaget og norsk lovverk.

§ 3 ORGANISASJONENS FORMÅL OG OPPBYGGING
3.1 FFM i Agder sitt formål er:
– utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier
– skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke
– spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
– medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer
– styrke vitenskapelig forskning
– arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig
Det skal vises aktsomhet for de etiske sider ved arbeidet.

3.2 Organisasjonens oppbygning
Organisasjonens oppbygning er følgende:
– Landsmøtet
– Sentralstyret
– Fylkeslag
– Lokallag

Foreningen for Muskelsykes Ungdom er FFMs ungdomsorganisasjon med eget lovverk.

Landsmøtet er FFMs øverste organ. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ i landsmøteperioden.

Fylkeslag er organisatorisk underlagt sentralstyret.

Lokallag er organisatorisk underlagt fylkeslaget.

§ 4 MEDLEMSKAP
4.1 Hvem kan være medlem
Muskelsyke og andre som er interessert i å støtte foreningens arbeid kan bli medlem av FFM.

4.2 Typer medlemskap
4.2.1 Hovedmedlemskap
a) kan tegnes av alle som ønsker å bidra til arbeidet for muskelsyke.
b) kan tegnes til halv pris av studenter, kopi av studentbevis må fremlegges.
c) kan tegnes til halv pris av medlemmer som må flytte permanent til institusjon.
4.2.2 Husstandsmedlemskap
Kan tegnes av de som tilhører samme husstand som et hovedmedlem. De får ikke tilsendt medlemsinformasjon eller foreningens tidsskrift, men har samme rettigheter som hovedmedlemmer.

4.2.3 Støttemedlemskap
Kan tegnes av de som ønsker å støtte foreningens arbeid. De mottar foreningens tidsskrift, men har ellers ingen rettigheter i foreningen.

4.2.4 Tilhørighet
Som medlem av et fylkeslag regnes alle medlemmer som er bosatt innen fylkeslagets distrikt. Medlemmer som ønsker å tilhøre et annet fylkeslag kan i særskilte tilfeller søke styret i det ønskede fylket om overføring. Særskilte tilfeller kan være familie, nære venner, avstand eller lignende.

4.3 Registrering av opplysninger
Medlemskap registreres i et sentralt medlemsregister.

Medlemmer skal få tilstrekkelig informasjon om foreningens bruk og lagring av personopplysninger før registrering skjer, slik at personopplysningene kan brukes i medlemslistene til fylkeslagene og lokalforeningene.

Medlemmet kan få tilsendt tilbud om å delta i inntektsbringende aktiviteter. Medlemmene har full reservasjonsrett.

Alle medlemmer kan velge å registrere sin diagnose i medlemsregisteret. Det gir foreningen mulighet til å gi diagnoserettet informasjon eller opprette tiltak for spesifikke grupper.

4.4 Valgbarhet
Alle betalende hoved- eller husstandsmedlemmer, ved fylte 15 år, er valgbare til tillitsverv i foreningen sentralt og lokalt.

Flertallet av medlemmene i fylkesstyret, komiteer og utvalg skal være muskelsyke eller i nær slekt/tilknytning til muskelsyke.

4.5 Strykning av medlemmer
Medlemmer som ikke betaler kontingent, styrkes etter purring innen utgangen av det året regningen skulle vært betalt.

4.5 Utelukkelse av medlemmer
Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter eller på annen måte skader foreningen, kan utelukkes fra foreningen sentralt og lokalt, karenstid 3 år.

Før behandling av utelukkelse finner sted skal medlemmet gis anledning til å uttale seg og om ønskelig få innsyn i de tilhørende sakspapir. Saken skal behandles i styret i fylkeslaget, sentralstyret og sendes landsmøte for avgjørelse. Ved utelukkelse kan medlemmet anke avgjørelsen inn for førstkommende landsmøte.

§ 5 ÅRSMØTE I FYLKESLAGET
FFMs fylkeslag skal avholde årsmøte innen utgangen av april hvert år.

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet.

Styret varsler alle medlemmer om årsmøtet minst 6 uker i forkant. Varsel om årsmøte kan kunngjøres i Muskelnytt og/eller per e-post. Medlemmer som ikke har e-post må få dette tilsendt i posten.

Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 4 uker før møtet. Sakspapirer deles ut til fremmøtte på årsmøtet.

For å kunne velges kreves nærvær på årsmøte eller avgitt skriftlig villighetserklæring.

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:
– Åpning med godkjenning av innkallingen
– Valg av møteleder, 1 (en) referent og 2 (to) til å undertegne protokollen
– Styrets årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Arbeidsprogram
– Innkomne forslag
– Budsjett
– Valg

Årsmøtet velger et styre på følgende måte:
– Leder velges for 2 år hvert oddetallsår
– Nestleder velges 2 år hvert partallsår
– Kasserer velges for 2 år hvert partallsår
– Sekretær velges for 2 år hvert oddetallsår
– 1 styremedlem velges for 2 år hvert oddetallsår
– 2 (to) varamedlemmer som begge velges for 1 (ett) år
Dersom det mangler kandidater til verv i styret, kan årsmøtet beslutte at styret kan søke sentralstyret om dispensasjon slik at de kan drifte med færre i styret.

Årsmøtet velger også:
– Delegater til landsmøtet og 2 varadelegater til landsmøtet. Alternativt kan årsmøtet gi styret fullmakt til å velge delegater til landsmøtet.
– Revisor for 1 (ett) år
– Valgkomite på 3 (tre) medlemmer og 1 varamedlem som velges hvert år
Dersom valgkomite ikke blir valgt, kan årsmøtet gi styret fullmakt til å foreslå kandidater til tillitsverv.

Personvalg skal være skriftlige hvis det foreligger flere kandidater til et verv, eller hvis noen krever skriftlig avstemming.

Medlemmene i styret skal være hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer eller æresmedlemmer.

Stemmerett har kun hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og æresmedlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.

Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall.

Årsmøtet kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

§ 6 FYLKESSTYRE
Fylkeslagene ledes av det valgte styre som har ansvar for driften av fylkeslaget og tilhørende lokallag.

Styremøter holdes når leder eller minst 3 av styrets medlemmer ønsker det. Minst 2 styremøter må holdes mellom årsmøtene.

Alle styre- og varamedlemmer skal ha skriftlig innkalling til styremøtene.

Styret er beslutningsdyktige når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett.

I saker hvor det nyttes avstemming, skal det ved stemmelikhet være leders dobbeltstemme som avgjør saken. Hvis leder ikke er tilstede, har møteleder dobbeltstemme.

Sentralstyremedlemmer kan delta på styremøter i fylkeslag med tale- og forslagsrett.

Til styremøter kan det innkalles kontaktpersoner som har betydning for spesielle saker.

Styret kan etter behov oppnevne arbeidsgrupper.

Det føres protokoll fra styremøtene. Protokollene sendes fortløpende til sentralstyret.

Styret må også forholde seg til § 5.2 i FFMs vedtekter om innsending av rapporter.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene kan bare endres av et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall.

Vedtektsendringer må godkjennes av ledermøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 1/3 av medlemmene krever det. Styret varsler alle medlemmer minst 3 uker i forkant. Sakspapirer sendes på e-post elle ri posten 2 uker før ekstraordinært årsmøte, til påmeldte.
Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som danner grunnlag for ekstraordinært årsmøte.

§ 9 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av fylkeslaget kan kun behandles på ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må forslagene få 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal det legges frem for et ekstraordinært årsmøte minst 1 (en) måned etter ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3 flertall fra de fremmøtte medlemmene for at forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes foreningens midler på sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke nytt fylkeslag operativt innen 5 år, overføres midler, eiendeler og rettigheter til Foreningen for Muskelsyke sentralt.

 

________________________________________________________________________________________

Retningslinjer ungdoms-/minnefond

Vedtatt i styremøte 15.03.06, endret på årsmøte 16.02.16

Midlene brukes til foreningens ungdomsarbeid. Med ungdom i denne forbindelse menes de av foreningens medlemmer som er mellom 15 og 35 år.

Midlene tildeles etter søknad til delvis dekning av medlemmets utgifter til deltakelse i tiltak arrangert for ungdom, eller til annen virksomhet som kan hjelpe og oppmuntre medlemmet.

Tildeling av midler avgjøres av foreningens styre, maksimum kr. 1000,- pr. tiltak.  Beløpet kan fravikes i spesielle tilfeller.

Støtten er betinget av at medlemmet sender inn en kortfattet rapport etter at tiltaket er gjennomført. Støtte utbetales når rapport foreligger styret.